Holiday

Trang này tập hợp nội dung liên quan đến du lịch (holiday, journey, travel...), chuyến bay (plane, flight..)

Holiday

Phrasal Verb on holiday
Một số Phrasal Verb thường hay sử dụng khi giao tiếp, làm thủ tục...

IELTS Holiday Vocabulary
Phần này là loạt các từ vựng thường sử dụng trong phần IELTS Speaking

Post a Comment